ก.เกษตรฯ ขอเชิญเที่ยวงาน "วันดินโลก" ประจำปี 2562

ก.เกษตรฯ จัดงาน "วันดินโลก" 5 - 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก

โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ พร้อมร่วมฟังเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นในส่วนภูมิภาค สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลก ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์ทรัพยากรดิน เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน ทั้งนี้ กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership - GSP) ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้กำหนดหัวข้อ “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และบุคคล สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์

ในวันที่ 6 ธันวาคม ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนา "ภูมิกถา" โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งเป็นกัณฑ์เทศน์ เกี่ยวกับดินและวันดินโลก ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้มหาเถรสมาคมดำเนินการ เพื่อให้วัดทั่วประเทศไทยได้ใช้แสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งจัดให้วัดทั่วประเทศได้แสดงพระธรรมเทศนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร สินค้าเกษตร และของดีเมืองราชบุรี  พร้อมเที่ยวชมเส้นทางศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยการปลูกไม้ยืนต้น การปรับดินเสื่อมโดยเสริมสร้างแหล่งน้ำและบ่อดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาหน้าดินพังทลาย พร้อมเยี่ยมชมต้นประดู่ทรงปลูกและศาลาทรงงานภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดีดอทคอม จัดทำขึ้นเพื่อรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
rbmeedee@gmail.com
เริ่มต้นใช้งาน 1 กรกฎาคม 2562