เส้นทางบุญเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 4 วัด ทั่วจังหวัดราชบุรี ปี 2563

หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ ต่อด้วยตรุษจีนปีใหม่ของคนไทยเชื่อสายจีน มาถึงช่วงที่หลายคนจะได้เข้าวัดทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตกันบ้างแล้ว

ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน "ลูกนิมิต" หมายถึง ลูกที่ทำกลมๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชน ให้ความหมาย "ลูกนิมิต" ว่า ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมาในการทำสังฆกรรม

การฝังลูกนิมิต มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่า การผูกพัทธสีมา (แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน

โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆ์จำนวน 4 รูป จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไว้ตามทิศต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นไป เรียกว่า สวดทักสีมา จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้งเพื่อให้แนวนิมิตบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมิตจบแล้ว ก็จะกลับเข้าไปประชุมสงฆ์ในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทำการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐานตั้งใบสีมาต่อไป

สำหรับในจังหวัดราชบุรี งานปิดทองฝังลูกนิมิต ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 4 วัดประกอบด้วย

1.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดงานในวันที่ 24 มกราคม 2563 งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ และตัดหวายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ อุโบสถลูกแก้วร้อยล้าน (ป้ายโฆษณา)

2.วัดหนองกวางใหม่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดงานในวันที่ 24 มกราคม 2563 งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ อุโบสถสร้างด้วยหินศิลาแลงทั้งหลัง (ป้ายโฆษณา)

3.วัดหทัยนเรศวร ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ (ป้ายโฆษณา)

4.วัดเขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยตัดหวายลูกนิต วันที่ 3 กุมภาพันธ์ (ป้ายโฆษณา)

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com